Thursday, April 13, 2006

நிலம் - 13

கரம்பு, தரிசு
அனைத்தும் அவனுக்கு
பரிசு !!

அவனது ஏர் !
அதுதான் நிலமகள் ஏறும்
தேர் !!

எருது !!
நிலமகள்
நிலத்துக்கு தந்த
விருது !!

அம்மண்ணின் சேறு வாசம்
அம்மணியின் வாசம் !!
தினமும் தேடுவாள் அதன்
சகவாசம் !!

கேணி !!
நிற்பாள் அவள் அங்கு
நாணி !!

நதி !!
நிலப்பெண்ணின்
ஜதி !!

ஓடை !!
அவள் ஆடை !!

சால் !!
அதன் மேல் இவளுக்கு
மால் !!

வரப்பு !!
இரப்பு நீங்க தரும்
இவனுக்கு சிறப்பு !!
அவளுக்கு மெய்சிலிர்ப்பு !!

-- தொடரும்

Links to this post:

Create a Link

<< Home